Regulamin

§ 1   

Niniejszy regulamin określa ogĂłlne zasady funkcjonowania strony internetowej www.q4net.pl (zwanej dalej „Strona”) oraz  udostępniania przez nią za pośrednictwem likĂłw do strony YouTube. com materiały audiowizualne.

§ 2

 1. Właścicielem i administratorem Strony, a także podmiotem udostępniającym wszelkie materiały audiowizualne za pośrednictwem Strony jest spółka Q4Net sp. z oo. (zwaną dalej „Spółką”) z siedzibą we Wrocławiu (53-105) przy ul. Karkonoskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr o nr 0000299975.
 2. Prawa majątkowe do Strony i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych lub udostępnionych za jej pośrednictwem utworĂłw audiowizualnych, w tym autorskie prawa majątkowe, prawo do znaku towarowego oraz prawa do domeny internetowej strony przysługują Spółce. 
 3. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie i upubliczniane za jej pośrednictwem nie naruszają praw osĂłb trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich oraz praw własności przemysłowej. Dotyczy to rĂłwnieĹź materiałów audiowizyalnych udostępnanych na Stronie lub dostępnych na platformie YouTube za pośrednictwem linkĂłw zamieszczonych na Stronie. 

§ 3

 1.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „UĹźytkowniku”, naleĹźy przez to rozumieć kaĹźdą osobę korzystającą ze Strony i materiałów przez nią udostępnianych. 
 2. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony  UĹźytkownik potwierdza, Ĺźe zapoznał się z postanowieniami regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3.  KaĹźdy UĹźytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu z chwilą wejścia na Stronę, pobrania materiałów na niej zamieszczonych lub wglądu w materiały udostępnione za pośrednictwem likĂłw zamieszczonych na stronie YouTube.com.

§ 4

 1. Korzystanie z materiałów  znajdujących się na Stronie jest nieodpłatne. 
 2. Nieopłatne jest rĂłwnieĹź załoĹźenie i utrzymywanie konta UĹźytkownikĂłw, utworzonego przez Spółkę  na potrzeby udostępnienia materiałów audiowizualnych. 
 3. Wgląd przez Uczestnika do wszelkich materiałów audiowizualnych zamieszczonych na platformie YouTube i udostępnionych przez Spółkę za pośrednictwem linkĂłw zamieszczonych na stronie wymaga uprzedniej rejestracji Uczestnika w specjalnie utworzonym dla tego celu serwisie.  Rejestrując się Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz ……(dodatkowe dane wg. uznania Spółki) .
 4. Rejestrując się w serwisie,  o ktĂłrym mowa w ust. 3,  Uczestnik upowaĹźnia Spółkę do  przechowania i przetwarzania jego danych osobowych. 
 5. Administratorem danych osobowych pozostawionych przez Uczestnika na Stronie będzie Spółka 
 6. Dostęp do danych osobowych pozostawionych przez Uczestnika na koncie UĹźytkownika będą mieć wyłącznie pracownicy Spółki upowaĹźnieni na jej zlecenie do podejmowania czynności niezbędnych dla ich prawidłowego zabezpieczenia.  
 7. Użytkownik każdorazowo posiadać będzie prawo dostępu do pozostawianych na koncie Użytkownika swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. UĹźytkownikowi przysługiwać będzie prawo do wniesienia skargi do GIODO w kaĹźdej sytuacji, w ktĂłrej przyjęty przez  Spółkę przetwarzania danych osobowych UĹźytkownika  narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osĂłb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Rejestrując się  w serwisie,  o ktĂłrym mowa w ust. 3, UĹźytkownik ma moĹźliwość udzielenia, według własnego uznania, zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w dodatkowych celach np. udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez UĹźytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub moĹźliwości zawarcia Umowy o dostęp do Usług

  § 5

 1. Strona zawiera materiały o charakterze informacyjnym dotyczące zarówno tego podmiotu, jak też i produktów i usług przez niego oferowanych.
 2. Poprzez Stronę Spółka umoĹźliwia UĹźytkownikowi dostęp do treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych, w tym  pojedynczych materiałów audiowizualnych, zamieszczonych przez Spółkę na stronie internetowej www.YouTube.com, udostępnianych UĹźytkownikowi poprzez linki zamieszczone Stronie.  
 3. Jakość odtwarzanych materiałów audiowizualnych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym są odtwarzane.
 4. Treści zamieszczone na Stronie mogą być dowolnie dodawane, usuwane i zmieniane przez Spółkę bez uprzedniej informacji Użytkowników. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Spółki.
 5. W działalności Strony mogą występować przerwy, w trakcie których Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze strony. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Spółki.
 6. Użytkownik może zgłosić Spółce swoje uwagi dotyczące funkcjonowania Strony oraz dotyczące udostępnionych za jej pośrednictwem pojedynczym materiałów audiowizualnych.
 7. Usługodawcy ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi UĹźytkownikowi, ktĂłry: 
 a) wykorzystuje Usługę do celĂłw niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osĂłb trzecich; 
 b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§ 6

 1. Korzystanie przez UĹźytkownika ze strony nie wymaga rejestracji i logowania za wyjątkiem pojedynczych materiałów video udostępnianych przez Spółkę 
 2. Dostęp do zamieszczonych na stronie internetowej YouTube.com pojedynczych materiałów audiwizualnych Spółki wymaga uprzedniej  rejestracji UĹźytkownika na specjalnie utworzonym przez Spółkę serwisie. Rejestrując się UĹźytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię i nazwisko, …. Wymogiem rejestracji jest rĂłwnieĹź złoĹźenie przez UĹźytkownika  oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Strony i akceptacji jego postanowień, a takĹźe złoĹźenie o oświadczenia wyraĹźającego zgode na przetwarzanie przez Spółkę pozostawianych przez Uzytkownika danych osobowych.
 3. W ramach udostępnienia materiału audiowizalnego zamieszczonego na stronie YouTube, moĹźliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie. 
 4. UĹźytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów audiowizualnych, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.  

§  7 

 1.  Spółka nie ponosi odpowiedzialności prawnej za korzystanie przez UĹźytkownika ze Strony w sposĂłb sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika spowodowane:
 3.  nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym utratę danych spowodowaną awarią sprzętu systemy lub innymi okolicznościami niezaleĹźnymi od Spółki, 
 4. przerwami w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Spółki,
 5.  opróşnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku działania siły wyĹźszej 

§  8

 1. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi w formie elektronicznej na Stronie w zakładce „Regulamin”.
 2. Użytkownik ma możliwość dokonania zapisu postanowień regulaminu na własnym nośniku danych, a także dokonania jego wydruku.
 3. Regulamin może być zmieniony. Wprowadzone przez Spółkę zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.
 4. Prawem właściwym do rostrzygnia wszekich sporów związanych ze stosowniem poszczególnych zapisów Regulaminu jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane rzez właściwy miejscowo dla siedziby Spółki sąd powszechny.