Regulamin

§ 1   

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania strony internetowej www.q4net.pl (zwanej dalej „Stroną”) oraz  udostępniania przez nią za pośrednictwem linków do strony YouTube. com materiały audiowizualne.

§ 2 

1. Właścicielem i administratorem Strony, a także podmiotem udostępniającym wszelkie materiały audiowizualne za pośrednictwem Strony jest spółka Q4Net sp. z oo. (zwana dalej „Spółką”)) z siedzibą we Wrocławiu (53-105) przy ul. Karkonoskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr o nr 0000299975.
2. Prawa majątkowe do Strony i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych lub udostępnionych za jej pośrednictwem utworów audiowizualnych, w tym autorskie prawa majątkowe, prawo do znaku towarowego oraz prawa do domeny internetowej strony przysługują Spółce. 
3. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie i upubliczniane za jej pośrednictwem nie naruszają praw osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich oraz praw własności przemysłowej. Dotyczy to również materiałów audiowizualnych udostępnianych na Stronie lub dostępnych na platformie YouTube za pośrednictwem linków zamieszczonych na Stronie. 

§ 3 
 
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Użytkowniku”, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze Strony i materiałów przez nią udostępnianych. 
2. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony  Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu z chwilą wejścia na Stronę, pobrania materiałów na niej zamieszczonych lub wglądu w materiały udostępnione za pośrednictwem liinków zamieszczonych na stronie YouTube.com.

§ 4   

1. Korzystanie z materiałów  znajdujących się na Stronie jest nieodpłatne. 
2. Nieodpłatne jest również założenie i utrzymywanie konta użytkowników, utworzonego przez Spółkę na potrzeby udostępnienia materiałów audiowizualnych. 
3. Wgląd przez Uczestnika do wszelkich materiałów audiowizualnych zamieszczonych na platformie YouTube i udostępnionych przez Spółkę za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie wymaga uprzedniej rejestracji Uczestnika w specjalnie utworzonym dla tego celu serwisie. Rejestrując się Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię, firmowy adres mailowy oraz dodatkowe dane opcjonalnie. 
4. Rejestrując się w serwisie, o którym mowa w ust. 3,  Uczestnik upoważnia Spółkę do  przechowania i przetwarzania jego danych osobowych. 
5. Administratorem danych osobowych pozostawionych przez Uczestnika na Stronie będzie Spółka. 
6. Dostęp do danych osobowych pozostawionych przez Uczestnika na koncie Użytkownika będą mieć wyłącznie pracownicy Spółki upoważnieni na jej zlecenie do podejmowania czynności niezbędnych dla ich prawidłowego zabezpieczenia.  
7. Użytkownik każdorazowo posiadać będzie prawo dostępu do pozostawianych na koncie Użytkownika swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
8. Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo do wniesienia skargi do GIODO w każdej sytuacji, w której przetwarzanie  danych osobowych Użytkownika przez Spółkę narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9. Rejestrując się  w serwisie,  o którym mowa w ust. 3, Użytkownik ma możliwość udzielenia, według własnego uznania, zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w dodatkowych celach np. udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia Umowy o dostęp do Usług.

§ 5   

1. Strona zawiera materiały o charakterze informacyjnym dotyczące zarówno tego podmiotu, jak też i produktów i usług przez niego oferowanych.
2. Poprzez Stronę Spółka umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych, w tym  pojedynczych materiałów audiowizualnych, zamieszczonych przez Spółkę na stronie internetowej www.YouTube.com, udostępnianych Użytkownikowi poprzez linki zamieszczone Stronie.  
3. Jakość odtwarzanych materiałów audiowizualnych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym są odtwarzane.
4. Treści zamieszczone na Stronie mogą być dowolnie dodawane, usuwane i zmieniane przez Spółkę bez uprzedniej informacji Użytkowników. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Spółki.
5. W działalności Strony mogą występować przerwy, w trakcie których Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze strony. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Spółki.
6. Użytkownik może zgłosić Spółce swoje uwagi dotyczące funkcjonowania Strony oraz dotyczące udostępnionych za jej pośrednictwem pojedynczych materiałów audiowizualnych.
7. Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który: 
    a) wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; 
    b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§ 6

1. Korzystanie przez Użytkownika ze strony nie wymaga rejestracji i logowania za wyjątkiem pojedynczych materiałów video udostępnianych przez Spółkę. 
2. Dostęp do zamieszczonych na stronie internetowej YouTube.com pojedynczych materiałów audiowizualnych Spółki wymaga uprzedniej rejestracji Użytkownika na specjalnie utworzonym przez Spółkę serwisie. Rejestrując się Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię i firmowy adres mailowy. Wymogiem rejestracji jest również złożenie przez Użytkownika  oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Strony i akceptacji jego postanowień, a także złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie przez Spółkę pozostawianych przez Użytkownika danych osobowych.
3. W ramach udostępnienia materiału audiowizualnego zamieszczonego na stronie YouTube, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie. 
4. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów audiowizualnych, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.  

§ 7  

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności prawnej za korzystanie przez Użytkownika ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika spowodowane: nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym utratą danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Spółki, przerwami w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Spółki, opóźnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.

§ 8   

1. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi w formie elektronicznej na Stronie w zakładce „Regulamin”.
2. Użytkownik ma możliwość dokonania zapisu postanowień regulaminu na własnym nośniku danych, a także dokonania jego wydruku.
3. Regulamin może być zmieniony. Wprowadzone przez Spółkę zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.
4. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych ze stosowaniem poszczególnych zapisów Regulaminu jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Spółki sąd powszechny.