Regulamin

§ 1   

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania strony internetowej www.q4net.pl (zwanej dalej „Stroną”) oraz  udostępniania przez nią za pośrednictwem linków do portalu internetowego YouTube.com materiałów audiowizualnych.
 
§ 2 

1. Właścicielem i administratorem Strony, a także podmiotem udostępniającym wszelkie materiały audiowizualne za pośrednictwem Strony jest spółka Q4Net sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) z siedzibą we Wrocławiu (53-105) przy Alei Karkonoskiej 59, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr o nr 0000299975.
2. Prawa majątkowe do strony i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych lub udostępnionych za jej pośrednictwem utworów audiowizualnych, w tym autorskie prawa majątkowe, prawo do znaku towarowego oraz prawa do domeny internetowej strony przysługują Spółce. 
3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie i upubliczniane za jej pośrednictwem nie naruszają praw osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich oraz praw własności przemysłowej. Dotyczy to również materiałów audiowizualnych udostępnianych na stronie lub dostępnych na portalu internatowym YouTube za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie. 
 
§ 3 
 
1. Strona zawiera materiały o charakterze informacyjnym dotyczące zarówno Spółki,  jak też i produktów i usług przez nią oferowanych.
2. Strona umożliwia użytkownikowi dostęp do znajdujących się na niej treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych, w tym  pojedynczych materiałów audiowizualnych, zamieszczonych przez Spółkę na portalu internetowym www.YouTube.com, a udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem  linków zamieszczonych na stronie.  
3 Korzystanie z materiałów znajdujących się na stronie jest nieodpłatne. 
4. Nieodpłatne jest również założenie i utrzymywanie kont użytkowników, utworzonych przez Spółkę na potrzeby udostępnienia materiałów audiowizualnych. 
 
§ 4
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony i materiałów audiowizualnych przez nią udostępnianych 
2. Korzystanie przez użytkownika ze strony nie wymaga rejestracji i logowania za wyjątkiem korzystania z pojedynczych materiałów audiowizualnych udostępnianych przez Spółkę za pomocą linków znajdujących się na stronie i odsyłających do portalu internetowego YouTube.com.
3. Dostęp do zamieszczonych na portalu internetowym YouTube.com pojedynczych materiałów audiowizualnych Spółki wymaga uprzedniej rejestracji użytkownika na specjalnie utworzonym przez Spółkę koncie użytkownika. Rejestrując się użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres firmowy, adres mailowy. Wymogiem rejestracji jest również złożenie przez użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem strony i akceptacji jego postanowień, a także złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych.
4. W ramach udostępnienia materiału audiowizualnego zamieszczonego na platformie internetowej YouTube, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu. 
5. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych za pośrednictwem strony materiałów audiowizualnych, jak też do ich prezentowania lub rozpowszechniania.  
 
 
§ 5 

1. Jakość odtwarzanych materiałów audiowizualnych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym są one odtwarzane.
2. Treści zamieszczone na stronie mogą być dowolnie dodawane, usuwane i zmieniane przez Spółkę bez uprzedniej informacji użytkowników. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Spółki.
3. W działalności strony mogą występować przerwy, w trakcie których użytkownik nie będzie mógł z niej korzystać. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem Spółki.
4. Użytkownik może zgłosić Spółce swoje uwagi dotyczące funkcjonowania strony oraz dotyczące udostępnionych za jej pośrednictwem pojedynczych materiałów audiowizualnych.
5.  Spółka ma prawo do zablokowania dostępu do  strony użytkownikowi, który: 
    a) wykorzystuje materiały na niej zgromadzone do celów niezgodnych z jej           przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; 
         b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu. 
 
§ 6
 
1. Rejestrując się w koncie użytkownika, o którym mowa w § 4 ust. 3,  użytkownik upoważnia Spółkę do  przechowania i przetwarzania jego danych osobowych. 
2. Administratorem danych osobowych pozostawionych przez użytkownika na stronie będzie Spółka. 
3. Dostęp do danych osobowych pozostawionych przez użytkownika w trakcie procesu rejestracji, o której mowa w § 4 ust. 3, będą mieć wyłącznie pracownicy Spółki upoważnieni na jej zlecenie do podejmowania czynności niezbędnych dla ich prawidłowego zabezpieczenia.  
4. Użytkownik każdorazowo posiadać będzie prawo dostępu do pozostawianych przez niego w trakcie procesu rejestracji jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
5. Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo do wniesienia skargi do UODO w każdej sytuacji, w której przetwarzanie  danych osobowych użytkownika przez Spółkę narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.(tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1781)
6. Rejestrując się  w serwisie, o którym mowa w § 4 ust. 3, użytkownik ma możliwość udzielenia, według własnego uznania, zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu udzielenia zgód marketingowych tj. zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i jako takie  nie warunkują rejestracji użytkownika.
 
§ 7  

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności prawnej za korzystanie przez użytkownika ze strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika spowodowane: nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym utratą danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Spółki, przerwami w funkcjonowaniu strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Spółki, opóźnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.
 
§ 8   

1. Regulamin udostępniany jest użytkownikowi w formie elektronicznej na stronie w zakładce „Regulamin”.
2. Użytkownik ma możliwość dokonania zapisu postanowień regulaminu na własnym nośniku danych, a także dokonania jego wydruku.
3. Regulamin może być zmieniony. Wprowadzone przez Spółkę zmiany nie mogą naruszać praw nabytych użytkowników.
4. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych ze stosowaniem poszczególnych zapisów regulaminu jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Spółki sąd powszechny.